Polityka Prywatności i Cookies
Polityka RODO

NEWSLETTER

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w  niniejszym formularzu W&B Drukarnia Wiesław Drzewiński z siedzibą w Warszawie.

Przestrzeganie  zasad ochrony danych w W&B Drukarnia   nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można  skontaktować się poprzez adres email: wb@wb-drukarnia.pl.

Twoje dane osobowe będą  przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera i nie będą udostępniane  innym odbiorcom ani do państw trzecich.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj.  marketing bezpośredni produktów i usług własnych).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu  wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich  danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki. 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest w W&B Wiesław Drzewiński ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

‍Przestrzeganie zasad ochrony danych w W&B WiesławDrzewiński nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którymożna skontaktować się poprzez e-mail: wb@wb-drukarnia.pl

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z nimi komunikacji oraz w innych przypadkach realizacji przez Administratora jego uzasadnionych interesów na podstawie zgodnie z art. 6 RODO

‍Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okreskonieczny do wykonania umów lub tak długo, dopóki Pani / Pan nie zdecydujenacej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
‍a)      prawo dostępu do treści danych,
b)      prawo do sprostowania danych,
c)      prawo do usunięcia danych,
‍d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e)      prawo do przenoszenia danych,
f)       prawo do wniesienia sprzeciwu,
g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

‍Podanie przezPanią / Pana danych osobowych jest  warunkiem umownym / warunkiem zawarcia umowy udostępnienia zamówionych treści lub oferty

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

Polityka Ochrony Danych Osobowych

1.  Zasady ogólne

1.1     Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych („Polityka”)stanowi podstawowy dokument regulujący zasady przetwarzania danych w W&B Wiesław Drzewiński ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa będącej Administratorem.

1.2     Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych w w sposób zgodny z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również właściwymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.

1.3     Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki przez wszystkich pracowników i współpracowników Administratora.

1.4     W przypadku współpracy z podmiotem trzecim obejmującej przetwarzanie danych osobowych Administrator zapewnia, by taki podmiot trzeci zobowiązał się do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki.

1.5     Administrator wyznacza osobę odpowiedzialną za obszar ochrony danych osobowych, powierzając jej funkcję Inspektora Ochrony Danych („IOD”) i zapewnia dostęp do informacji objętych obszarem przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych jej zadań.

2.  Załączniki

2.1.     W toku przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady, polityki i procedury:

2.1.1.       wdrażana jest Polityka przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 6 RODO)–zawierająca ogólne informacje o zasadach przetwarzania danych przez Administratora, sposobie realizacji wniosków dotyczących praw podmiotów danych oraz informacje wymagane w art. 13 RODO w zakresie dotyczącym osób, których dane są przetwarzane przez Administratora, ze względu na prowadzoną z nimi komunikację oraz w innych przypadkach realizacji przez Administratora jego uzasadnionych interesów. Polityka przetwarzania danych osobowych udostępniana jest każdej osobie zainteresowanej, a ponadto zamieszczana na stronie internetowej Administratora;

2.1.2.       pracownikom, współpracownikom i osobom których dane są przetwarzane,  przekazywana jest Informacja o przetwarzaniu danych osobowych– zawierająca informacje wymagane w art. 13 i 14  RODO w zakresie obejmującym przetwarzanie danych przez Administratora, niezależnie od podstawy prawnej. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przekazywana jest każdemu zainteresowanemu a ponadto udostępniana do wglądu.

2.1.3.       prowadzony jest Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr prowadzony jest przez IOD na podstawie art. 30 RODO;

2.1.4.       wdrażana jest Procedura oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych –określająca zasady identyfikacji i oceny naruszeń ochrony danych oraz sposób ich notyfikacji, w zakresie określonym w RODO, oraz zasady prowadzenia Rejestru naruszeń;

2.1.5.       prowadzony jest Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych. Rejestr jest prowadzony przez IOD na podstawie art. 33 ust. 5 RODO;

2.1.6.       wdrażana jest Zasada wyboru dostawcy przetwarzającego dane osobowe – określająca zasady weryfikacji dostawcy w zakresie gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO;

2.1.7     wdrażana jest Zasada kontaktów z organem ochrony danych osobowych – określająca zasady postępowania w zakresie wymagającym współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tym postępowania kontrolnego oraz sądowo-administracyjnego;

2.2.     Niezależnie od obowiązków wskazanych w pkt 2.1 powyżej, Administrator stosuje zasady i regulacje wspierające zapewnienie ochrony danych osobowych zawarte w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, która obejmuje: zasady dokumentowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa ochrony danych (zgodnie z art. 32 RODO), oraz zasady nadawania uprawnień do jednostek komputerowych w placówce, używania sprzętu IT do celów prywatnych, nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz  zasady szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

3.  Postanowienia końcowe

3.1.     Polityka jest aktualizowana przez Administratora na wniosek IOD. Zasady aktualizacji poszczególnych załączników Polityki określone są w tych załącznikach.

3.2.     Polityka udostępniana jest wszystkim pracownikom Administratora poprzez umieszczenie jej  na tablicy ogłoszeń w siedzibie, jest też umieszczona na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r., aktualizacja od 01.03.2019 r. W&BWiesław Drzewiński ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa Adres e-mail: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Grażyna Nawrocka e-mail: rodo-nawrocka@wp.pl